روزی روزگاری یکی ازدوستان که ازانبوه سازان شهرمیباشد بامراجعه به دفترخانه اظهارداشت که من آپارتمانم را به آقای ... فروختم وحدود یکسال هست نتوانستم مابقی پولم رابگیرم وفلانی موافقت کرد ماشین ...خود را به من تحویل دهد وتا ماشین را فروخته وطلبم را دریافت دارم ونمایشگاه دارگفته چند روز جا خالی باشد وقتی ماشین را فروختم خریداررا معرفی میکنم

بنده نیز آثار وتبعات شیرین سفید امضارا خدمت دوستم عرض کردم ولی نمایشگاهی گفت آقا کجای کاری شما نگرفتید فلانی براحتی انجام میدهد ودست برقضا این اتفاق افتاد وحدود پنچ ماهی هست که این دوستم دیگر به ما سری نمی زند ومحبت دارد به دفترخانه مورد نظر میرود واین مشتری همیشگی نیز پرید گفتم خدا روزی رسان است

هفته گذشته نیز یکی ازهمسایه ها بااتفاق شخصی که فکرمیکردم خریداراست به دفترمراجعه واظهارداشت ماشین رافروختم وایشان میخواهد سند چند روز بازبماند بازگفتن که آثاروتبعاتی دارد و ازلحاظ قانونی وشرعی حتی ازلحاظ اجتماعی وحیثیتی نیز اینکار صحیح نیست که ناگهان ان همراه براشفت وشروع به داد وبیداد کردن که آقا درشهر فلانی وفلانی  وفلانی (تعداد زیادی رابرشمرد) دارند سفید میگیرند شما چند نفر (جالب است اشاره کرد به حداقل ) شورش را درآوردید دارید شهررابه هم میریزید شما ازجان مردم این شهر چه میخواهید آخرباید شما هارا ازشهربیرون کرد فکرکردید به نوشتن طومارویا بازرسان ثبت وجاهای دیگر کاری میتواند انجام دهید با کلماتی ازاین دست دفترراترک کرد

طی این چند روز فکر کردم راستی چه باید کرد آیا ماهم بقول مرحوم دکترشریعتی مرض نخاروند کرفتیم آیا روزی میرسد به اتهام عدم سفید امضا .جاخالی . سند باز . مدت چند روز .وغیره  که این چندمدتی است بعنوان واژ ه جدید درفرهنگ حقوق اضافه شدباید مجازات شویم

راستی مسئول کیست ؟ چه کسی پاسخگوست؟ اصلا سردفترکیست؟ سفید امضابگیر یا ...؟

پس همکاران عزیز وگرامی به لحاظ اهمیت موضوع وحفظ شان وحراست ازحیثیت وحرفه خود بیائیم دست دردست هم دهیم افراد سود جو که نه پایبند به این دنیا هستند ونه به آن دنیا ازخودمان برانیم وباهمت والایی که داریم نگزاریم ابروی مارا به حراج بگزارند وخدای ناکرده پرونده ها ودادگاها وغیره براه افتد