آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های قافد سند رسمی بعد از تصویب آیت اله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه، طی بخشنامه ای از سوی دکتر تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شد

.بدینوسیله آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد رسمی که در تاریخ 25/4/91 به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است ابلاغ می گردد

.مقتضی است:

1-    مدیران محترم کل استانها در اجرای مواد 2و3 آئین نامه سریعا هماهنگی و اقدامات لازم جهت تشکیل و ساماندهی دبیرخانه و معرفی اعضاء هیاتها را معمول و حوزه ماموریت خود را مهیای پذیرش و بررسی درخواست های متقاضیان سند رسمی نمایند.

2-    دفتر توسعه فنآوری اطلاعات سازمان در اسرع وقت آخرین بررسی ها و هماهنگی لازم جهت پذیرش اینترنتی تقاضای صدور سند رسمی را مطابق آئین نامه به عمل آورده و نتیجه را گزارش نمایند.

3-    معاون محترم توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان پیگیری و هماهنگی لازم جهت ساماندهی و تامین منابع دبیرخانه های سراسر کشور و ساز و کارهای قانونی دریافت و پرداخت وجوه قانونی مذکور در مصوبه را فراهم نمایند.

4-    معاون محترم امور اسناد در اجرای تبصره 1 ماده 4 آئین نامه هماهنگی و اقدامات لازم جهت آموزش دفاتر اسناد رسمی را به عمل آورند.

5-    معاون محترم امور املاک سازمان جهت اجرای سریع و دقیق قانون و آئین نامه مربوطه پیگیری و نظارت مستمر خود را معمول دارند.