روزی که به دستور دوستان واساتید علم عرصه مجازی پای به وبلاگ نویسی گذاشتم متعهد شدم قلمم را درجهت توسعه وآبروی حرفه سردفتری وخدمت به همکاران بچرخانم تاشاید صدائی باشد دربی صدائی همکاران چون هرکس فریاد بزنند شنیده نمی شود حتی صدای کانون را هم کسی نمی شنود لذا پای به این عرصه نهادم تا شاید منشا خیر وبرکت باشم ویا به اتفاق همکاران درعرصه مجازی ودرقالب وبلاگ نویسی بتوانیم کمک حال کانون وهمکاران باشیم وسعی نمودم دراین امرخطیر این حقیر شاگرد کوچکی دربین علمای بزرگ درحد توانم (هرچند ناتوان)مثمر ثمر باشم  لذا باورود به این عرصه بعضا مورد تاخت وتاز قرارگرفتم (مانند برخی ازهمکاران) وتهدیدها تاپای مراجع ...کشیده شد بخصوص دربحث اسناداتومبیل ولی لحظه ای درنگ نکردم ویک لحظه هم عقب نشینی نکردم وسعی کردم رسالتم را بنحو مطلوب انجام دهم قلمم را زمین نگذاشتم ویا درصدد تعریف وتمجید بیهوده برنیامدم چون با روحیات بنده سازگارنیست تمامی بد اخلاقی ها را تحمل کردم تا شاید افرادی که خارج ازحرفه سردفتری باید شغل شریفشان را جستجو کنند دست ازتوهین وفحاشی بردارند مشاهده کردم که کارسازنشد

برخی از همین افراد باکامنتها وتحت نامهای مختلف شروع به فحاشی وهتک حرمت ورکیک ترین فحاشی ناموسی را دروبلاگ به بنده اظهارمیدارند با چشم پوشی افاغه نکرد وباتوجه به رسالتی که داشتم سکوت کردم تا شاید اصلاح شوند تا دست ازشغل شریف فحاشی بردارند ولی مثمرثمرنشد لذا ضمن اینکه مراتب را ازطریق حراست سازمان پیگیری کردم آی پی این افراد را اعلام میدارم تا همکاران صدیق وبا وجدانمان مساعدت وکمک کنند تا ریشه این افراد بطورکلی خشکیده شود ضمنا مراتب ازطریق مراجع ذیصلاح دردست بررسی وپیگیری است

 برابرتوصیه یکی ازهمکاران آی پی هایی که دراختیاردارم فعلا از انتشارش صرفنظر میکنم

ضمنا ازتمامی همکاران بخصوص همکاران عرصه مجازی پوزش میطلبم