باتوجه به اختلاف موجود بین سازمان ثبت ومشاورین املاک اخیرا آقای احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ومعاون قوه قضائیه درگفتگو با دنیای اقتصاد اظهارداشت:بدلیل اینکه اتحادیه مشاورین املاک ازقوه قضائیه خارج شدند آرم قوقضائیه راازسربرگ حذف کردیم ودرحال حاضر مذاکراتی نیز درجریان است تااختلاف رفع شود متعاقبا رئیس اتحادیه مشاورین املاک به خبرگذاری مهرگفت:مشکل عمده مااین است که زیر مجموعه قوه مجریه هستیم ودفاتراسناد رسمی زیر مجموعه قوه قضائیه وماباید زیر مجموعه قوه قضائیه قرارگیریم

آقا دم در بده بفرمائید تو

درهرحال چه درمجموعه قوای قضائیه ویا مجریه باشید اگر قوانین رارعایت کنید مطمعنا چالش واختلافی بوجود نمی ایدوگرنه:

به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند

تو برون در چه کردی که درون خانه آئی

خدا کند ختم به خیر شود