نظربه اینکه براساس تصمیمات متخذه دردومین نشست وبلاگ نویسان درساری مقررگردید سومین نشست درآبان 91 درشهرستان یزد برگزارشود بمنظور هرچه پربارترشدن وبرای مشخص شدن برنامه نشست پیشنهاد میگردد همکاران باتوجه به محدود بودن زمان چنانچه تظراتی  باارائه برنامه مناسب وطرحها ی کاربردی  دارندمراتب را اعلام نمایندهمکاران توجه داشته باشند روز 6دی بعنوان روز سردفتر ویا هرعنوان دیگر درپیش روست می طلبد تا نشست با کیقیت خوب برگزارگردد ودرروز مذکور جائی برای وبلاگ نویسان نیز درنظر گرفته شود