قابل توجه همه فرهیختگان ونخبگان حوزه سردفتری لازم است برای تقسیم اسناد استراتژی ثابت ومشخص و مدونی تعیین گردد هرچند تقسیم اسناد را به 2بخش معرفی کردند

1- تقسیم اسناد دولتی وبانکهای دولتی وسایراسناد دولتی که مصوبه قانونی دارد

2- تقسیم اسناد خودرو وسایر بانکهای خصوصی وغیردولتی که خرد جمعی وحس همنوعی وایثارهمه همکاران را می طلبد

لذا عدم برقراری عدالت وتقسیم وتوزیع نا عادلانه اسناد دربین سران دفاتر باعث شده تا همکاران ازهم دور باشند وعده ای درخدمت قانون بعنوان مجریان قانون وفرامین دستورالعملها وبخشنامه ها ازسیاست ثبت وسایر نهادهای مرتبت پیروی کنند وعده ای قوانین را دور بزنند ویا آنچه منافع خودشان را تامین میکند گردن نهند ومابقی را رد نمایند آنچه درفضای فعلی سران دفاترملموس است تضاد  بین تقسیم اسناد به شیوه دیوان سالارانه ویا دخالت سایر ارگانها ودخالتهای بیرونی درشیوه ونحوه تقسیم اسناد است بعنوان مثال دریک شهر همه سران دفاتر آن شهر عوارض می پردازند ویا عوارض خودرو واملاک رابه شهرداری هنگام تنظیم سند دریافت می دارندولی مشاهده میشودشهرداری اسنادرا به دفترخانه خاص ارسال میدارند

همین موضوع درخصوص اسناد بنیادمسکن وشهرسازی و اداره راه ومنابع طبیعی وسازمان آب وفاضلاب وشرکتهای نفت وگاز وسایر ادارات دولتی نیز بدین نحو عمل می شود

لذاشایسته است تمامی اسناد البته دولتی اعم ازبانکها - شهرداریها- نفت وگاز- وسایر ادارات بنحوی ازانحا با دفاتراسنادرسمی ارتباط پیدامیکنند بین دفاترتقسیم شود واین شیوه توزیع عادلانه اسناد است حال چگونگی ونوع ونحوه تقسیم باید برنامه ریزی ومدیریت شود صرفنظر ارعدم رعایت برخی از دفاتر به به توزیع عادلانه تقسیم اسناد برخی ازادارات با عدم تمکین به قوانین وفرامین قانونی باعث محدود شدن آزادی وامنیت شغلی سران دفاتروسلب وعمدتا نارضایتی وناراحتی ازوضعیت شغلی سران دفاتر هستند همچنین درآمد کم وعدم توازن مسئولیت بادرآمد بیشترین رنجش خاطر همکاران رافراهم نمودوبدیهی است بدون اعمال واجرای مدیریت مدرن ودانش محوروعدم اجماع نخبگان دراتخاذ یک سیاست واضح ومعیین وفقدان یک استراتژی مناسب هرگزکارتقسیم اسناد به سرانجام نخواهدرسید

لازم است بمنظورشکستن انحصاردرتوزیع ناعادلانه اسنادوایجاد قوت قلب وامید به دفاتر بلحاظ اینکه موضوع تقسیم اسنادمربوط به حقوق عمومی است وبادرنظرگرفتن مواردذیل الذکرهمکاران واساتید ونخبگان راه حل مناسبی برای این هدف مهم ارائه فرمایند وتاراه کارمناسبی اتخاذ گردد یقینا با تقسیم اسناد با شیوه مناسب ومدیریت درست همه منتفع خواهندشد

1- ایجادعدالت بین دفاتروامنیت شغلی وحفظ وشئون سردفتری

2- مسدود شدن راه های غیر قانونی درتنظیم اسناد خصوصا خارج کردن دفتر ازوضعیت موجود

3- حکومت قانون بجای رابطه وبستن ارتباطات غیرمنطقی وغیرمتعارف

4- جلوگیری ازجعل وسفید امضا دراسنادخودرو وجلوگیری ازبهانه دادن به نااهلان

5- کسب درآمد روزی حلال بدون دخالت وتعیین تکلیف عوامل خارجی

6- ازبین رفتن انگیزه تخلف دردفاتراسنادرسمی  

لذاشایسته است همکاران با راه کارمناسب ما رادررسیدن به هدف بلند یاری نمایند باشد تا با تعامل وتامل وپذیرش این نکته همه با هم همکاریم وضرورت اتحاد ووحدت لازمه پیشرفت درحوزه سردفتری است  نظرات خود رابیان دارند