هوالباقی

همکارگرانقدرجناب حسینیان سردفتر154ساری دراندوه ازدست دادن خواهرزاده جوان خود به سوگ نشسته است

مدیریت وبلاگ این ضایعه دردناک را به ایشان وبازماندگان وبرادرهمکاردفترخانه مذکور آقای ولی خانی تسلیت گفته وازخداوند منان برای آن مرحوم آمرزش وعلو درجات وبرای بازماندگان صبر وشکیبائی طلب می نماید

ضمنا مراسم ختم آن مرحوم درساعت 15الی 17 روز دوشنبه مورخ 1/8/91 درمسجد امام حسن مجتبی واقع در خیابان شهبند ساری منعقد میگردد