حقوق فردی وحقوق طبیعی صرفا جهت اطلاع

مکاتب معتقد به ارزش وشخصیت فرد که قدرت راناشی ازقدرت مردم واراده فرد میداندحقوق فردی را اهمیت واعتبارفوق العاده میدهند.حقوق فردی کلیه حقوقی است که دربرابرانجام تکالیف شهروندی دربرابردولت وجامعه طبق قانون اساسی به فرد فرد آحاد جامعه تعلق میگیردو وی رادارای ارزش هائی می کند تا بتوانداززندگی شخصی خود حراست کند واز بهره های اجتمائی منتفع گردد

حقوق طبیعی به زعم پیروان مکتبش .حق طبیعی درطبیعت عقلائی انسان منشا دارد وبه زمان ومکان .وتشکیلات ویا وضع قوانین معین توسط انسان وگروهی بستگی ندارد لذا تفکرات درباره حق طبیعی ریشه های تاریخی عمیقی است که به 6تا7قرن پیش ازمیلاد می رسد

حقوق فردی منحصر ومطلق ومعدود نمی باشد شامل آزادیهای شخصی وسیاسی حقوق ناشی ازقوانین قضائی وعدالت وحقوق مالی .آزادی بدن . مذهب .بیان . قلم .کار .مسکن . وغیره است 

ازاین روست که حقوق فردی درمکاتب حقوق طبیعی و وضعی مورد بررسی واظهارنظر متفاوت قرارگرفته وبرخی آن را محدودتر وبرخی آنرا هرچه آزادتر طلب میکنند مانند 

آنارشیسم .توتالتیاربانیسم.. فاشیسم

پس حقوق فردی لازمه وجودی هرانسان است ودرذات وی نهفته است ومحدود کردن آن به هرطریق وبه هرنحوی ازانحا مغایر با ارزشهای انسانی ..الهی ..طبیعی وغیره میباشد

آنارشیسم..به معنی عدم حکومت آموزه های سیاسی است که قدرت سیاسی وسازمان یافته رادرسیستم اجتماعی مردود میداند

توتالیتاربانیسم.. به معنی تام وهمه گیر که دراصطلاح سیاسی دران دولت برکلیه شئون اقتصادی اجتماعی ...جامعه تسلط دارد لذا دولت دراین مکتب اختیارتام وافتدار منحصر به فرد دارد 

فاشیسم .. یک نظریه سیاسی ونوع نظامی است که متکی به زور واعمال فشار بنا میشود

/ 1 نظر / 11 بازدید
شعبانی

با تقدیم احترام و تشکر از طرح اینگونه مباحث که تقریبا بفراموشی سبرده شدند