اومی ماند یا می رود؟

خبری شنیدم که مرا بسیار متاثر نمود بدوا خواستم تبریک بگویم ولی بغضم اجازه نداد وسپس تاسف برای خود که آیا مقرر است گوهر گرانبها را درکنار همکاران نداشته باشیم ؟ آیا ازبیانات ونقطه نظرات شیوای این مرد دلیر وخسته گی ناپذیر بی بهره خواهیم ماند ؟ آیا دوباره نخواهیم شنید صدای حق طلبانه  وی را که  ...سردفتر به سه دلیل خلاف قانون وخلاف اخلاق حسنه وخلاف نظم عمومی نمی تواند سند بنویسد ؟ آیا دفاعیات وی را دیگر نخواهیم شنید ؟ و آیا های دیگر ؟؟؟

اینبار شوق دیدار فراوان همکاران عرصه مجازی مرا ذوق زده کرد ولی این خبر تمام شوقم را گرفت اما بخود آمدم مگرنه اینکه تمامی صدای این مرد برای چنین اجتماعاتی هست وخواهد بود وبا شدت شوق چند برابر وبه این بهانه که حضور درقم برای مجاب ساختن برای ماندن فرصت مناسبی است تا دریکی از بهترین مکان مذهبی قسمش دهیم تا بماند ومارا ازدفاعیات ونقطه نظرات خود بهره مند سازد

لذا پیشنهاد می گردد اولین دستور جلسه همایش بر ماندن این مرد شجاع ونترس باشد واین بار همه می خواهیم به قم برویم تا ازاو بخواهیم بماند وبدوا رضایتش را برماندن جلب کنیم وسپس سایر موضوعات را بررسی کنیم

آنقدر این موضوع سخت هست که نمی توانم نام ببرم آما کسانیکه خبر را شنیده اند برای ماندن این همکار شجاع درکانون وگوهر گرانبها رای دهند

به امید دیدار 10و11مهر درهمایش هفتم قم

شوق دیدارنزدیک است وآمادگی وحرف بسیار

/ 2 نظر / 24 بازدید
چت روم

با آرزوي بهترينها منتظر حضور گرمتان هستم [گل]

دفتریارکاتب

همانطورکه مستحضریدنمایندگان محترم مجلس پس ازاتمام دوران نمایندگی خود(4سال)دارای حق انتخاب امتیازدفتراسنادرسمی ویاامتیازوکالت میشوند.باتوجه به ارتباط نزدیک جناب دشتی باآقای کشاورز.پیشنهادمیشودکه1-سردفترودفتریاردارای کارشناسی حقوق نیزپس ازبازنشستگی درصورت تمایل دارای امتیازوکالت یاکارشناس رسمی دادگستری شوند.2-کانون وکلادرآینده نزدیک اقدام به برگزاری آزمون داوران مینمایدلذاتمام دفتریاران سراسرکشوربتوانندعضو کانون داوران کانون وکلاشوند.تامقداری ازنیازهای مالی آنهابرطرف شود.خواهشمندم مواردرادرهمایش پیش روی مطرح نمائید.تادرصورت موافقت بانمایندگان محترم استانهابرای پیشنهادطرح وارائه آن به مجلس واردمذاکره شویم.باسپاس