ضمن عقد خارج لازم

دفاتراسناد رسمی درحین تنظیم برخی ازاسناد وکالتی عبارت مشهور. موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود سلب وساقط نمود رادرج می نمایند

برخی ازمحاکم دادگستری با طرح دعوی ازطرف موکل مبنی براینکه هنگام تنظیم وامضائ سند اراده ویا اصولا توافق ویاعقدی اتفاق نیفتاده ویا به هرعنوان دیگر حکم به ابطال سند ویا عزل وکیل  را صادرمی کنند  تقاضا دارد همکاران محترم نظر پیشنهادی که بتوان درمتن سند به آن اشاره نمود رامرقوم فرمایند

به عنوان مثال: موکل ضمن عقد خارج لازم که حسب اقراربطور شفاهی فی مابین منعقد گردیدحق عزل وکیل وضم امین راازخود سلب وساقط نمود

/ 2 نظر / 226 بازدید
رستمیان128ساری

با سلام از انجا که در رویه معمولی ومرسوم همکاران به عبارت--ضمن عقد خارج لاز موکل حق عزل وکیل را از خود سلب وساقط نمود --اکتفا می کنند که قابل ایراد به نطر می رسد بنده معتقدم این نحو نوشته شود بهتر است( ضمن العقد خارج لازم که حسب الاظهار موکل فی مابین وی با وکیل بطور شفاهی منعقد گردیده است موکل حق عزل وکیل و ضم وکیل وامین و وصی وانجام مورد وکالت توسط خودرا تا خاتمه انجام مورد وکالت از خود سلب وساقط نمود.). البته راجع به هرکدام از این عبارات سخن بسیار است که فعلا" از اطاله کلام امتناع می نمایم/.

0081

درود بر جناب ساداتي. "موكل ضمن عقد خارج و لازم كه حسب الاظهار شفاهي فيمابين آنها منعقد شده است حق عزل و ضم وكيل و نصب وصي را از تاريخ ذيل لغايت پنجاه سال از خود سلب و ساقط نمود " لازم بتوضيح است كه ذكر مدت معين شائبه شرط مجهول را مرتفع ميكند و از طرف ديگر ضم امين نيز برابر بخشنامه سازمان مورد ايراد قرار گرفته است هر چند نظرات مخالفي نيز در موارد فوق ابراز شده كه قابل تامل است