حذف دفاتر واستفاده از اسکنر اثر انگشت دردفاتر اسنادرسمی

خبرخوشی که منتظر آن بودیم تقریبا درحال عملی شدن است با بکارگیری ونصب اسکنراثر انگشت در دفترخانه اسنادرسمی تهران بصورت پایلوت وآزمایشی وبا اجرائی شدن آن امیدها برای همکارانیکه منتظر بودند تا شاید با ورود این پدیده نوظهورالکترونیکی که زبان آدمیزاد را نمی فهمد بتوان کمی جلوی سفید امضا بگیران ویا بجای دیگران امضا بگیران را گرفت هرچند استفاده ازاین پدیده زبان ... بصورت آزمایشی ممکن است مشکلاتی داشته باشد

چنانچه اسکنرهایی که دردفاتر نصب می شود قابلیت بیومتریک را داشته باشد یعنی انسان مرده را از انسان زنده تشخیص دهد وحرارت بدن هرچه باشد با حرارت بدن حتی اثرانکشت قابل تمیز باشد ویا  بانک اطلاعات اثر انگشت چه درکلیه دفاتراسنادرسمی ویا درسامانه سازمان ثبت موجود باشد وچنانچه شخصی یک بار مثلا دردفترخانه 341 ساری از اثر انگشت استفاده کرد واگربخواهد در دفترخانه 128 ساری امضا واثر انگشت بزند مشخص گردد که متعلق به کیست ویا اینکه با ورود به بانک اطلاعات سازمان ثبت چنانچه اثر انگشت دیگری را بخواهد در دفتر استفاده کند سامانه منفی پاسخ دهد ویا اینکه درمرحله بعدی اگرکسی جای کسی انگشت بزند با مشکل مواجه شود آنوقت است که می توانیم به افرادی که بارها تذکرداده شد سفید امضا نگیرند ویا بعبارتی جای دیگری امضاد نکنند نتوانستیم موفق باشیم دراین مرحله شاید این دستگاه بی زبان بتواند این همکار نماها را متوجه عواقب کارشان بکند

لذاازتمامی همکاران عزیز وفرهیخته تقاضا دارد ازاکنون سعی وتلاش وافر داشته باشند تا با کمک این صنعت نوظهور دردفتر خانه اسنادرسمی بشتابند تا شاید جلوی سفید امضا که چه عرض کنم جلوی بجای امضا بگیران را مسدود کنیم

 


 


/ 0 نظر / 34 بازدید