نکته این هفته

شکوه دنیوی همچون دایره ای است برسطح آب که لحظه لحظه به بزرگی آن افزوده می شود وسپس درنهایت بزرگی هیچ می شود

همکارارجمند جناب شکوهی مهاباد

 

برگ درهنگام زوال می افتد ومیوه درهنگام کمال

بنگر که چگونه می افتی . چون برگی زرد یا سیبی سرخ

/ 0 نظر / 22 بازدید