کلیه استعلام ثبت ازهفته آینده الکترونیکی خواهد بود

مدیرکل ثبت استان مازندران درجمع اعضای هیات مدیره سابق وجدید واینجانب وآقای شمس مسئول هیات نظارت که روزپنچ شنبه مورخ 13/11/1390دراداره کل انجام پذیرفت فرمودند ازهفته آینده کلیه استعلامات ثبت ازطریق اینترنت والکترونیکی خواهد بود وبرابردستورالعمل سازمان ثبت مردم ویا نماینده حق مراجعه به ثبت بمنظور اخذ پاسخ رانخواهندداشت

به همین منظور سران دفاتر شهرستان ساری روز شنبه ساعت 30/14مورخ 15/11/1390دراداره کل ثبت بمنظور اشنائی وآموزش حضور بهم رسانند

وسران دفاترشهرستان قائمشهروشهرستان بابل روز یکشنبه مورخ16/11/1390ساعت30/14دراداره کل ثبت حضور یابند حضورسران دفاترضرروی است

ضمنا برای سایرشهرستانهای استان مراتب اعلام خواهدشد

/ 2 نظر / 3 بازدید
سید رضا رستمیان128 ساری

سلام سيد خدا از اطلاع رساني به موقع شما ممنونم.راستي برق شهرك افتتاح شد خوشحالم.