شیوه نامه ی جامعه ی مجازی دفاتراسنادرسمی

نقل از وبسایت وزین بنچاق  

 

 

ماده 1- تعریف :

جامعه ی مجازی دفاتر اسناد رسمی که از این پس به اختصار "جامعه" نامیده می شود ،تشکلی است مستقل که از بلاگرهای حوزه ی دفاتر اسناد رسمی جهت نیل به اهداف ذیل تشکیل شده است .

ماده 2- اهداف :

فراهم کردن زمینه های رشد کمی و کیفی وبلاگ ها و وبسایت ها و ساماندهی فعالیت اعضای جامعه و دفاع از کیان دفاتر اسناد رسمی و صیانت از شآن سردفتران و دفتریاران و طرح و پیگیری خواسته های صنفی آنان و تلاش جهت غنای علمی همکاران و ارتقای جایگاه دفاتر اسناد رسمی

ماده 3- ارکان:

ارکان جامعه ی مجازی عبارتند از :

1- شورای عالی

2- کمیته ی اجرایی

3-دبیرخانه ی دائمی

4- کمیسیون ها

 

 

ماده 4- شورای عالی :

شورای عالی جامعه ی مجازی دفاتر اسناد رسمی که از این پس به اختصار "شورا" نامیده می شود ، بالاترین مرجع تصمیم گیری جهت نیل به اهداف جامعه و اداره ی آن می باشد .

ماده 5- تعداد اعضای شورا 15  نفر خواهد بود که در دوره ی اول عبارتند از :

1 - آقای سید علیرضا طباطبایی بافقی  سردفتر 3 یزد

2 - آقای مهدی عادلی                    سردفتر 84 چالوس

3 - آقای فرامرز جمشیدی              سردفتر 555 تهران

4 - آقای عبداله خادمی                  سردفتر 1 مهاباد

5 - آقای علی امینی                       سردفتر 27 قم

6 - آقای هادی عطاریفر                سردفتر 2 مراغه

7 - آقای سید موسی ساداتی کردخیلی  سردفتر 341 ساری

8 - آقای مسلم آقا صفری سردفتر پیشکسوت

9 - آقای سید رسول رسولی             سردفتر 59 مشهد

10 - آقای فرهنگ اخوان هزاوه            سردفتر 9 اراک

11 – آقای اسماعیل کریمی                  سردفتر 4 شازند اراک

12 - آقای صولت یاوری سردارآبادی      سردفتر 116 اصفهان

13 - آقای لطیف عبادپور                    سردفتر 10 پارس آباد مغان

14 - آقای صمد احمدلو                      سردفتر 11 مرند

15- آقای سیدعلیرضا جلالی                 سردفتر 11 نی ریز

که اکثر اعضا مذکور جزء هیات موسس جامعه ی مجازی بوده اند.

تبصره 1 : اعضای شورا در جلسه ی اول ، از بین خود ، رئیس، نایب رئیس و دبیر برای مدت یکسال انتخاب خواهند کرد . انتخاب مجدد این افراد بلامانع است .

تبصره 2 : ریاست کمیته ی اجرایی و دبیرخانه و هر یک از کمیسیون ها به عهده ی یکی از اعضای شورا ، به انتخاب شورا خواهد بود .

ماده 6- انتخاب اعضاء شورا در دوره های بعد و همچنین درصورتیکه به هرسببی عضویت هریک از اعضا منتفی شود ، در نشست های دوره ای جامعه با رای اکثریت نصف بعلاوه یک حاضرین انتخاب وتکمیل خواهند شد .

ماده 7- مدت ماموریت اعضای شورا سه سال وانتخاب مجدد آنها بلامانع می باشد.

ماده 8- جلسات شورا هرشش ماه یک بار وبا حضور حداقل دوسوم اعضا ء برگزار می شود.حضور رئیس یا نایب رئیس در جلسات ضروری است.

ماده 9- تصمیمات شورا با امضای حداقل 8 نفر از اعضاء لازم الاجراست .

کمیته اجرائی :

ماده 10- کمیته ی اجرایی مرکب از 5 نفر می باشد که 4 نفرانها در اولین نشست دوره ای جامعه ی مجازی از بین اعضاء حاضر در نشست با اکثریت نصف بعلاوه یک حاضرین برای مدت سه سال انتخاب خواهد شد . نفر پنجم این کمیته توسط شورا به عنوان   رئیس منصوب می گردد .

ماده 11- مدت ماموریت اعضای کمیته ی اجرایی از مدت ماموریت اعضای شورای عالی تجاوز نخواهد کرد .

 

ماده 12- وظایف کمیته ی اجرایی عبارتنداز:

1-   برگزاری نشست های دوره ای و همایش ها .

2-   اجرای مصوبات شورای عالی

3-   ارائه ی گزارش دوره ای و سالانه به شورای عالی

ماده 13- دربرگزاری همایش ها رعایت مصوبات شورا الزامی بوده ، برنامه ودستورکار همایشها توسط کمیته اجرائی تعیین می شود.

کمتیه اجرائی با مشارکت دونفرازاعضای جامعه دراستان میزبان ، نسبت به برگزاری همایش ها اقدام خواهد نمود.

ماده 14- اداره ی جلسات همایش های دوره ای به عهده ی سه نفر از معمرین و معتمدین حاضر خواهد بود که از بین خود رئیس ، نایب رئیس و دبیر را انتخاب خواهند نمود .

ماده 15- بیانیه ی پایانی همایش ها توسط هیات رئیسه تهیه و به امضای حاضران وهیات مذکور خواهد رسید .

 

 

دبیرخانه دائمی :

ماده 16– دبیرخانه متشکل از سه نفر از اعضای جامعه می باشد و محل آن شهرمحل اقامت دبیرخواهد بود .

تبصره1: تعداد ، ترکیب ، وظایف کمیسیون ها و انتخاب اعضاء و رئیس آنها از بین اعضای جامعه به عهده ی شورای عالی می باشد .

تبصره2: سایت پارس وندار" ارگان رسمی جامعه است که تحت نظارت و مدیریت رییس دبیرخانه دائمی میباشد.

ماده 17- شرایط عضویت در جامعه ی مجازی :

1-   سردفتران و دفتریاران شاغل یا بازنشسته دارای وبلاگ و وبسایت.

2-   سردفتران ودفتریاران فعال درسایر فضاهای مجازی که تقاضای عضویت آنها به تائید اعضای شورا برسد.

تبصره : پذیرش شیوه نامه ومصوبات شوراوارکان آن والتزام به منشوراخلاقی جامعه که جزلاینفک این شیوه نامه می باشد ، ونیزپرداخت حق عضویت الزامی است .

ماده 18- نحوه عضوگیری ، تعیین میزان حق عضویت ودستورالعمل های اجرائی مورد نیاز ، توسط کمیته ها وکمیسیون های مربوط تهیه وبه تصویب شورا خواهدرسید.

ماده 19- چنانچه شورا ، فعالیت در سایر حوزه های مجازی را متناسب با مصلحت جامعه تشخیص دهد ، پذیرش عضویت فعالان آن عرصه ، بلا مانع خواهد بود .

ماده 20- مدت تصدی اعضای کمیته ها و کمیسیون ها سه سال است و در هر حال از مدت تصدی اعضای شورا تجاوز نخواهد کرد .

ماده 21- اعضای انتخابی در تمام ارکان جامعه تا انتخاب اعضای جدید کماکان مسئول اداره ی تمام امور مربوطه خواهند بود .

ماده 22- ساختارحقوقی این شیوه نامه مشتمل بر22 ماده و.....تبصره می باشد که درتاریخ 13/02/1394 درنشست چالوس به تصویب وامضاء رسید.

اسامی حاضران درجلسه :

1 - آقای سید علیرضا طباطبایی بافقی   سردفتر 3 یزد

2 - آقای مهدی عادلی                     سردفتر 84 چالوس

3 - آقای فرامرز جمشیدی                 سردفتر 555 تهران

4 - آقای عبداله خادمی                   سردفتر 1 مهاباد

5 - آقای علی امینی                        سردفتر 27 قم

6 - آقای هادی عطاریفر                 سردفتر 2 مراغه

7 - آقای سید موسی ساداتی کردخیلی   سردفتر 341 ساری

8 - آقای مسلم آقا صفری سردفتر پیشکسوت

9 - آقای سید رسول رسولی             سردفتر 59 مشهد

10 - آقای فرهنگ اخوان             سردفتر 9 اراک

11 - اسماعیل کریمی                   سردفتر 4 شازند اراک

12 - صولت یاوری سردارآبادی     سردفتر 116 اصفهان

13 - لطیف عبادپور                   سردفتر 10 پارس آباد

14 - صمد احمدلو                     سردفتر 11 مرند

15- سیدعلیرضا جلالی                 سردفتر 11 نیریز

 

/ 0 نظر / 20 بازدید