امروزهم قطع شدیم وباز کسی پاسخگو نیست

امروز سه شنبه مورخ 21/5/1393 بامراجعه به دفتر متوجه شدیم دستگاه جهانی وبسیار عالی  پوز قطع می باشد وهر چه کارت می کشیم پاسخ بسیار عالی تراکنش ناموفق تحویلمان می دهد تلفنها یکی پس ازدیگری ومجبورمی شوم به آن طرف تلفن بگویم پوزقطع است وساعتی بعد متوجه می شوم سیستم هم قطع شد وبه هرجا زنگ می زنم می گویند قطع است وساعتی بعد متوجه قطعی جای دیگر نمی دانیم چکارکنیم ویاد وخاطره کارشناس هواشناسی که می گفت امروز هوا ابری کمی نیمه همراه با بارندگی پراکنده و وزش باد وباران شدید وکمی آفتابی ودرنهایت کسی متوجه نمی شد امروز چه خبر است

امیدورام امروز تمام شود وفردا چه شود

/ 1 نظر / 14 بازدید
سلام

باز قطع خواهی شد وکسی پاسخگو نیست باد سید بخیر که گفت اگر یکروز بدون استرس از دفتر بیرون رفتی بخند