نمونه تعهد به بیع (تعهد به انتقال)

با توجه به اینکه دراکثر شهرها هنگام ارایه جوازساختمان ازارایه شناسه فنی ساختمان امتناع می ورزند بنابه نظر کانون همکاران می توانند نسبت به تنظیم تعهد به بیع ویا تعهد به انتقال اقدام نمایند 

لذا نمونه تعهد به انتقال تهیه شده از طرف کانون سردفتران ودفتریاران تقدیم می گردد ضمنا حق الثبت این نوع اسنادغیرمالی محاسبه می شود 

 

 

/ 0 نظر / 1196 بازدید