ضرورت تنظیم سندرسمی تعهد به انتقال مال غیرمنقول دردفترخانه اسنادرسمی

پس از تصویب وابلاغ قانون وآئین نامه پیش فروش ساختمان ومشکلات پیش روی دفاتراسنادرسمی بخصوص ویا مهمترین موضوع عدم رعایت ماده 22قانون مذکور وهمچنین آماده نبودن بستر مناسب درشهرداریها وپاسکاری شهرداری ونظام مهندسی مبنی  برصدورشناسنامه فنی ساختمان لازم است تا سران دفاتراسنادرسمی نسبت به تنظیم سندرسمی تعهد به انتقال سندرسمی  مال غیر منقول برای ساختمان ویا آپارتمانها وفق مقررات قانونی اقدام نمایند

اصولاتعهد به انجام هرعمل حقوقی یا بصورت ضمن عقد معین امکان پذیراست ویا بصورت عقدنا معین .درصورت اول تعهد مورد نظر به صورت شرط ضمن عقد تحقق می یابد ودرصورت امردوم مبنای حقوقی چنین تعهدی اراده وحاکمیت ماده 10قانون مدنی حکم فرماخواهدبود لذا تنظیم سندرسمی تعهد به انتقال مال غیر منقول نیز وفق ماده 10 ق- م  هیچ منع قانونی ندارد وطبق مقررات ثبتی درخصوص اسنادرسمی با رعایت قواعد عمومی قراردادها می توان درچهارچوب ائین نامه اجرای مفاداسنادرسمی آنرا تنظیم نمود

ممکن است به لحاظ حقوقی برخی غیر قابل اجرا بودن این نوع ازاسنادرا بهانه کنند ومانع تنظیم آن شونددرصورتیکه درسندتعهد به انجام عمل حقوقی درقالب ماده 10 ق- م ودرچهارچوب قوانین ومقررات ثبتی وآئین نامه اجرای مفاداسنادرسمی می توان نسبت به تنظیم این نوع ازاسناداقدام نمودچون مهمترین موضوعاتی که درمورد سند تعهد به انتقال مال غیر منقول قابل دفاع است استحکام قانونی آن است درصورتیکه متعهد ازانتقال مال غیر منقول استنکاف نماید اجرای مقررات قانون ثبت بخصوص مواد92الی 99قانون ثبت می تواند دلیل محکمی بر آن باشد وحتی درصورت عدم انتقال ویا عدم ایفای بعهد ازناحیه متعهد وحتی درصورت فوت ویا حجر متعهد.دفترخانه اسنادرسمی تنظیم کننده سند وفق ماده 2 آئین نامه اجرای مفاداسنادرسمی به درخواست متعهدله یا قائم مقام قانونی وی علیه متعهد ویا قائم مقام قانونی ایشان اجرائیه صادرمی نماید وبرابرماده 14 آئین نامه مذکوراجرائیه به متعهد ابلاغ ودرصورت عدم اجرای تعهد توسط متعهد درمهلت قانونی نماینده ثبت بجای متعهد دردفترخانه سند را امضا می نماید 

لذا ضررورت دارد هنگام تنظیم سند تعهد به انتقال مال غیرمنقول درمتن  سند قید شود اجرای مفاداین سند برمبنای مقررات وقوانین حاکم بر اجرای مفاداسنادرسمی خواهدبودولازمه هرگونه تعهد توافق طرفین است 

درتنظیم این نوع اسنادارکان شکلی وماهوی تنظیم اسنادضروری است ولازم است قبل ازتنظیم سند احراز مالکیت انجام شود که با استعلام ازاداره ثبت می توان اثبات مالکیت مالک را بعمل آورد 

برای رفع ابهام وجلوگیری ازبروزهرگونه مشکلی وهمچنین قابلیت اجرا بودن سند لازم است بطور دقیق به نکات زیر توجه شود 

ازجمله شرایط انتقال مال غیرمنقول مثل زمان انتقال - ثمن مورد تعهد - هزینه های محوله ومربوطه - تعیین داور ویا حکم --درصورتیکه بخشی از وجه باید پرداخت شود رسید اخذ گردد ونحوه اقساط مشخص شود وپیش بینی فسخ ونحوه استردادوجه وچگونگی هزینه ها وخسارت و...

به نظر نگارنده یکی دیگرازمواردی که دسترسی به تنظیم این نوع اسنادرا راحترمی کند ویا بعبارتی مردم  رغبت بیشتری برای تنظیم این اسنادازخود نشان می دهند پیش بینی وجه التزام می باشد وچنانچه اجرای تعهد ناممکن شود وجه التزام دریافت شود ودرصورتیکه برای تاخیر نیز درتعهد پیش بینی شود نیز هم وجه التزام وهم اجرای تعهد قابل مطالبه خواهد بود 

لذا با وجود قوانین جاری وقابل استناد وقابل اتکا مانند ماده 10ق م و مواد 92الی 99 قانون ثبت وماده 2 آئین نامه اجرای مفاداسنادرسمی به سهولت وبدون کوچکترین مشکلی می توان سند تعهد به انتقال مال غیر منقول دردفترخانه اسنادرسمی تنظیم نمود واجرای قانون وآئین نامه پیش فروش ساختمان تا تمکین شهرداریها به ارائه شناسنامه فنی ساختمان بخش عمده ای ازمشکلات مردم حل خواهدشد

/ 3 نظر / 114 بازدید
آيدا

سلام وبلاگ تونو ديدم واقعا وبلاگ خوبي داريد ، منم يک سايت دارم با موضوع شبکه اجتماعي به اسم کليکي ها محيط خيلي جذاب و سالمي داره با کلي عضو صميمي و مهربان که واقعا خوشحال ميشم بياي و عضو بشي اين ادرس صفحه عضويت http://clickiha.net/signup اومدي خبر بدي بيام پست هايي که گزاشتي رو بخونم . منتظرم عزيز

نیلوفر

خيلي ممنون واقعا دست گلتون درد نکنه،تشکرررررررررر

همکار سردفتر

سلام آقای ساداتی ضمن تشکر از ارائه مطالب درمورد تنظیم تعهد به انتقال یا همان تعهد به بیع یعنی ازاین پس می توان چنین سندی را بصورت رسمی تنظیم نمود ؟ اگر جواب مثبت است نمونه اسنادرا لطفا منتشر بفرمائید وحق ثبت وحق تحریر چگونه است