ظرفیت دفاتراسناد رسمی باید افزایش یابد

به نقل از سایت سازمان ثبت اسناد واملاک کشور وبرابرسخنرانی ریاست محترم سارمان ثبت اسناد واملاک کشور اظهارداشت درقوه قضائیه چگونگی افزایش برخی ازاختیارات اداری به دفاتراسنادرسمی مطرح است

/ 0 نظر / 9 بازدید