پست های ارسال شده در خرداد سال 1391

مازندران پایتخت وبلاگ نویسان سران دفاتراسنادرسمی سراسرکشور

طبق برنامه وتصمیمات متخذه قبلی مرکزاستان مازندران (شهرستان ساری)طی روزهای 4و5خرداد میعادگاه وبلاگ نویسان سران دفاتراسنادرسمی سراسرکشوربود  آنانیکه ازدورترین نقطه کشورازاهواز ... ادامه مطلب
/ 19 نظر / 28 بازدید

خیرمقدم خدمت وبلاگ نویسان سران دفاتراسنادرسمی کشوربه مازندران

امروزروزبسیارمهمی درعرصه مجازی برای سران دفاتراسنادرسمی کشوراست روزبزرگ برای آدمهای بزرگ وافرادی که دلشان برای این حرفه میطپد و وقتشان ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 17 بازدید