پست های ارسال شده در شهریور سال 1391

شروع ثبت نام ازمتقاضیان اراضی وساختمانهای فاقد سند مالکیت وچالشهای آن

برابر اطلاع واصله وبطورمحتمل طی هفته آینده ثبت نام ازمتقاضیان صدورسند مالکیت شروع خواهد شد بنظرمیرسد درقانون وائین نامه وحتی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 17 بازدید