نکته این هفته

آموزش توانسته است جمعیت فراوانی را با سوادکند

امانتوانسته است به آنهابگوید چه بخواند

 

 

کامیابی تنهادراین است که

                 بتوان زندگی را به شیوه خودسپری کنی

/ 0 نظر / 29 بازدید