جایگاه معنوی کاتبان (سران دفاتراسنادرسمی )

                                                     بسمه تعالی

خداوندانسانهارا آفرید تاعمل نیکو انجام دهند و124هزارپیامبر برای هدایت وااصلاح امورمردم آمده اند تا انسانهارابه راه راست هدایت کنند خداوند انسانهارا عبث وبیهوده خلق نکرد پس هرعملی که انجام میدهد ثبت وضبط میشود (الدنیا مزرعه الاخره...) اعمال انسان دراین دنیا بصورت کامل صورت برداری شده وطی لیست ثبت وضبط میشود.

حال باید پرسید  اعمال انسانها توسط چه کسی صورت برداری وثبت وضبط میشود ؟ ویا بعبارتی مامور ثبت اعمال انسانها کیست؟

ان رسلنا یکتبون ما تمکرون آیه 21 سوره یونس

وان علیکم لحافظین... آیه 10سوره انقطار

خداوند درقران کریم می فرماید برای ثبت وضبط اعمال انسانها فرشتگان را قرار میدهیم

ما یلفظ من قول ان لدیه رقیب عینید  انسان هیچ سخنی را به زبان نمی آورد مگر اینکه درهمان زمان فرشته ای مراقب آماده برای انجام ماموریت وثبت آن است ویا درآیه 17 سوره انقطار ...هنگامی  را که دو فرشته راست وچپ که ملازمه انسانند اعمال اورا دریافت میدارند

وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفلعون  آیه 10و12 سوره انقطار  ...با ان برای شما مرافبان ونگهبانانی فرستادیم گرانمایه فرشتگانی که اعمال شمارا ثبت می کنند

نتیجه . تمامی اعمال انسا نها توسط فرشتگان ثبت وضبط ونگهداری (بایگانی) میشود وهیچ اعمالی پوشیده نمی ماند

حال باید پرسید آیا قران فکری بحال ما ل واموال (منقول وغیرمنقول) انسانها کرده است یا خیر ؟ ویا به عبارتی مامور ثبت دارائیهای انسان کیست ؟ وفرشتگان ثبات دارائیهای انسانها چه کسانی هستند؟

این مهم را قران کریم درآیه 282 سوره بقره که از طولانی ترین آیه قران است عنوان داشته است .

یا ایها الذین امنو اذاتداینتم بدین الی احل سمی قاکتبوه  . زمانیکه بدهی مدت داری  .... آن را بنویسید

ولیکتب بینکم کاتب با العدل ...  باید نویسند های ازروی عدالت بنویسد

ولا باب کاتب ان یکتب کما علمه الله فلیکتب...  کسی که قدرت برنویسندگی دارد نباید ازنوشتن  خودداری کند وهمان طوری که خدا به او تعلیم داده است

این نویسنده ویا کاتب که باید تمامی مواردی که قران کریم بدان اشاره کرده است کیست ؟ وقتی درمقدمه حقوق وقوانین ما عنوان میشود تدوین قوانین کشور ایران اقتباس از شرع اسلام وایات قرانی واحکام اسلامی است آیا هرکس براحتی میتواند نویسنده عناوینی که قران کریم بصراحت ازآن نامبرده است باشد ویا اینکه نویسنده به تعبیر قران باید عادل باشد ازاین روست که دارائیهای انسان را کسی باید ثبت کند (بنویسد) که صلاحیت (ذاتی) داشته باشد وشرط عدل وانصاف را رعایت کند ازاین روست که قانونگذار درتدوین قوانین کوشیده با اقتباسی از شرع واحکام الهی نویسندگان اموال انسان را درمواد مختلف از قوانین (ثبت .مدنی . غیره) راتعیین کند لذا بنظر میرسد درماده 6 قانون دفاتراسناد رسمی یکی از کاتبین ونویسندگان تعریف شده است

ولیملل الذی علیه الحق ... آن کس که حق برگردن اوست باید املا کند ...مسلما یکی از طرفین معامله باید بگوید تا کاتب (سردفتر) بنویسد به همین دلیل است که اصولا امضای اصل دراسناد امضای بدهکاراست وهنگامی مینویسد ثبت با سند برابراست وامضا میکند جلوی هرگونه انکار گرفته میشود

فان کان الذی علیه الحق سفیها او یستطیع ان یمل هو فیملل ولیه ... هرگاه کسی حق برذمه اوست (بدهکار) سفیه (کسانیکه نمی توانندضررونفع خود را تشخیص دهند) یا از نظر عقل ضعیف(مانندکودکان وسالمندان) ومجنون باشد ویا  بخاطر لال بودن توانائی ندارند ولی ویا سرپرست (قیم) اوباید بنویسد ( ماده 57و ماده 64 قانون ثبت  )

باز تاکید شده است کسانی باید بنویسندکه درنوشتن واقرارواعتراف به بدهی کسانی که تحت ولایت اوهستند عدالت باید رعایت شود به این مفهوم کسانی باید بنویسندکه  صلاحیت ذاتی (قانون معرفی کرده ) را داشته باشند

وحکم دیگرآیه واستشهدواشهدین ...  مفهوم این است که شاهد بر ای کسانیکه خواندن و نوشتن نمی دانند (ماده 50قانون ثبت)

ولا یضارکاتب ولاشهید...  اشاره آیه به حق وحقوقی است که کاتب (سردفتر) وشهود باید بگیرد هیجگاه نباید نویسنده و شهود مورد ضرروآزارقرارگیرد   (فانه فوق بکم) که اگرچنین کنیدازفرمان خدا خارج شدید

نتیجه. قران کریم درجامعه جاعلیت وعقب مانده ای نازل شد که درآن زمان افراد حتی سواد خواندن ونوشتن را نمی دانستند لذا درآن مقطع درطولانی ترین آیه قرآن درسوره بقره به اموراقتصا دی مهمی اشاره نمود که امروزبصورت رسا وعالی سرلوحه بسیاری ازامور قرارمیگیردواحکام دقیقی درآیه فوق درخصوص تنظیم اسناد (بطورکلی) ذکرنموده است دراین آیه هم بصورت جزئیات بیان گرتوجه عمیق قرآن کریم به امورمردم وعظمت قرآن به اهمیت اقتصادی مردم  است

اینجانب قصد مقایسه دراحکام را نداشتم بلکه نقل و قول ایات بوده است.

اما فارغ از بحثهای حقوقی وپیشینه تاریخی ثبت که بالغ بر یک قرن ازعمر آن میگذرد متوجه میشویم که درتاسیس دفاتراسنادرسمی وتدوین قوانین مربوط به دفاتراسنادرسمی احکام شرعی وقرآنی ملحوظ نظر قرارگرفت که اهم نکات آن بقرار زیراست

1/ تاسیس دفاتراسنادرسمی وتدوین قوانین مرتبط به آن مبانی دینی وقرآنی داشته است

2/اساس تنظیم اسناد مبنای فقهی داشته است

3/سردفتربعنوان کاتب باالعدل با انصاف وعدالت را وفق آیات قرآن سرلوحه کارخود قراردهد

4/سردفتربایدآنچه را که طرفین اعلام میکنند املاکند (بنویسد) وسند را برابر تقاضای آنان بنویسد

5/سردفترهنگامتنظیم سند واملااسنادبایداجرت وحق الزحمه خودرادریافت دارد وضرری متوجه وی نشود

6/ثبت هرنوع معامله ای اعم ازمنقول وغیرمنقول ضرروری است

7/باتوجه به شخصیت وشان ومنزلت کاتب (سردفتر) آنچه که درماده 6قانون دفاتراسنادرسمی اشاره شده است  باید دارای صلاحیت ذاتی برای نوشتن سند باشد.

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 10 نظر / 58 بازدید
رستمیان 128ساری

سلام سید خدا: مطلب زیبا وخوبی بود خصوصا"ثبت وظبط اعمال انسان توسط ملائک ومقایسه کار سردفتر با عمل فرشتگان مقرب خدا.خدا کند که این صفت معنوی الهی را در خود بیابیم ومستحکم نماییم.والا از کتابت بالعدل اسمی هم نخواهد ماند.

عادل روحي

با سلام خدمت همكار محترم انشاالله جايگاه معنوي سران دفاتر حفظ گرددد . ضمنا همكار محترم مقاله جنابعالي در قسمت مقالات سايت " اصلاح نيوز "" درج شده است . ضمنا از تمامي همكاران تقاضا ميگردد چنانچه مطلب يا مقالاتي در مورد سران دفاتر اسناد رسمي دارند با ارسال ان نسبت به درج ان جهت اعتلاي اين جايگاه سترگ و خطير اقدام گردد . با تشكر عادل روحي سردفتر 168 ساري مدير سايت

عادل روحي

با سلام خدمت همكار محترم انشاالله جايگاه معنوي سران دفاتر حفظ گرددد . ضمنا همكار محترم مقاله جنابعالي در قسمت مقالات سايت " اصلاح نيوز "" درج شده است . ضمنا از تمامي همكاران تقاضا ميگردد چنانچه مطلب يا مقالاتي در مورد سران دفاتر اسناد رسمي دارند با ارسال ان نسبت به درج ان جهت اعتلاي اين جايگاه سترگ و خطير اقدام گردد . با تشكر عادل روحي سردفتر 168 ساري مدير سايت

امینی

سلام و عرض ادب . از نوشته حضرتعالی بهره مند شدم . سپاسگزارم .

شعبانی

با تقدیم احترام ووتشکر از جناب ساداتی که موضوع جالبی را طرح و انشاء نمودند امیدواریم طرح مباحث حقوقی که بتازگی در این وبلاگ مورد توجه قرارگرفته همچنان ادامه یابد

احمدي

سلام طبق معمول مفيد و قابل استفاده است نهايت تشكر رادارم

دفتر یارپروین حسینی

با سلام و خسته نباشید از متن زیبائی که نوشتیدبسیار قابل استفاده و اما در ماه شعبان هستیم قسمتی از مناجات شعبانیه ::خدایا مقدرات تو بر من جاری گشته در انچه از من تااخر عمرم سر زند چه از کارهای پنهانیم و چه اشکار م و بدست تواست نه بدست دیگری کم و زیاد شدن وسود و زیان من خدایا اگر من شایستگی رحمت تورا ندارم ولی تو شایسته انی که از زیاده بخششت بمن احسان کنی خدایا خود را چنان می نگرم که گویا در برابرت ایستاده و ان توکل نیکوئی که به تودارم بر من سایه افکنده

سیاوش چشم پیام

با سلام.ظاهرا اخبار خیلی دیر به شما میرسد.حقیر وبلاگ سابق را مدتها پیش تعطیل کرده و اخیرا وبلاگ جدیدی دایر کردمو البته بارها هم از جنابعالی خواهش کردم که لینک سابق بنده را تغییر دهید.حالا دلیل اینهمه تاخیر چیست،بنده نمیدانم.!

مهدی سلیمی

سلام بر سردفتر ساداتی عزیز متن زیبا و آموزنده ای بود همانطور که میدانید قانونگذار کوشیده است امور ثبتی در دفتر اسناد رسمی را به مسایل فقهی و آیات قرآنی مرتبط نماید و تعاملی بین این دوایر برقرار کند. پر واضح است که آیات قرآنی که در آن حقوق انسانی قید شده است راه را برای ما روشن تر نموده است ... امیدوارم کاتبان بالعدل منصفانه ترین و عادلانه ترین کاتبان باشند

عادل روحي

جناب اقاي ساداتي با سلام از ارسال مطلب زيبايتان در خصوص جايگاه سران دفاتر اسناد رسمي طبق امار سايت بيش از هشت هزار بازديد كننده داشته و اين نشان از شان و منزلت جايگاه سران دفاتر اسناد رسمي است لذا از جنابعالي و همه همكاران تقاضا ميگردد جهت اعتلاي سران دفاتر نسبن به ارسال مطلب يا مقاله به سايت اصلاح نيوز اقدام فرمايند با تشكر عادل روحي سردفتر 168 ساري -