دیدار جمعی ازسردفتران ودفتریاران با معاون امورزنان وخانواده رئیس جمهور

برابربرنامه ریزی وهماهنگی که ازقبل انجام شد با سرکارخانم  شهیندوخت مولاوردی معاون محترم امورزنان وخانواده رئیس جمهور عصرروزچهارشنبه مورخ 1394/5/28تعداد5نفر ازسردفتران ودفتریار استانهای تهران - مازندران - قم وفارس به نمایندگی از جمع کثیری ازهمکاران درمحل کارخانم مولاوردی حاضر وضمن تسلیم نامه ای که ازقبل توسط دوستان درفضای مجاز تهیه ونگارش وامضاشده بود بمنظور تقدیم به شخص رئیس جمهور جناب دکتر روحانی جهت تقدیر ازعملکرد تیم هسته ای تحویل خانم مولاوردی شد 

دراین دیدار که با استقبال گرم وصمیمی همکار سردفترمان خانم مولاوردی انجام پذیرفت نامبرده قول داد نامه را درکوهتاترین زمان ممکن (روز یکشنبه 1شهریور 94) تسلیم دکنر روحانی نماید 

هرچند هدف از دیدار تسلیم نامه که حمایت از توافق هسته ای بود اما پیام وخواسته ونکات بسیار مهمی داشت که نوید بخش آینده درخشان برای حرفه کتابت خواهدبود 

درجلسه چهارشنبه ضمن تبیین جایگاه کمیته پارلمانی بمنظور ارتباط تنگاتنگ وحضورموثر سران دفاتر اسنادرسمی ودفتریاران درپیگیری از مطالبات قانونی واجرای قوانین تقاضا شد درتدوین لوایح وموضوعات مرتبط با قانون ثبت ودفاتراسنادرسمی سران دفاتر را بعنوان مشاور درسطوح مختلف پذیرا باشند تا درهنگام تدوین قوانین مثمرثمر باشند 

همکاران درخواستهای قابل توجه ای بقرار زیر ازمعاونت امورزنان وخانواده ریاست محترم جمهورداشته اند 

1-- توجه به وضعیت دفاتراسنادرسمی درلوایحی که توسط دولت به مجلس تقدیم می شود 

2-- برقراری ارتباط مستقیم با وزرا ومعاونین ایشان بخصوص وزارت کشور - اقتصاد ودارائی ودادگستری بمنظور انتقال صحیح نظرات دفاتراسنادرسمی درخصوص قوانین ومقررات مربوطه 

3-- امعان نظر ویژه معاونت امورزنان وخانواده رئیس جمهور به وضعیت اشتقال وبازنشستگی ومرخصی زایمان سردفتران ودفتریاران 

4-- هماهنگی جهت ملاقات عمومی سردفتران ودفتریاران سراسر کشور با ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران 

 حاضرین درجلسه عصر چهارشنبه سرکارخانم فرح احمدی دفتریار اسنادرسمی 132جهرم ازاستان فارس وآقایان علی امینی سردفتر 27قم وفرامرزجمشیدی سردفتر 555تهران وعلی اکبر حسینیان سردفتر 154ساری از مازندران وسید موسی ساداتی کردخیلی سردفتر 341ساری از استان مازندران که همه همکاران نکات خوب وموثری را درخصوص حرفه دفاتراسنادرسمی با خانم مولاوردی بیان داشتند

سرکارخانم مولاوردی دراین دیدار صمیمی به تبیین سیاستهای دولت درعرصه خارجی وداخلی بویژه درحوزه زنان وخانواده پرداخت واظهارامیدواری کرد توافق هسته ای زمینه ساز تحقق وعده های رئیس جمهور درداخل کشور باشد نامبرده نیز اظهارداشت هم اکنون درقسمتهای مختلف حوزه کاری خود از مشاوران سران دفاتراسنادرسمی استفاده می کند وآمادگی این مهم وجود دارد ازوجود همکاران خانم بیشتر دراین امر مشارکت داشته باشند  

مدیریت وبلاگ تقدیر دتشکر ویژه دارد ازخانم مولاوردی باتوجه به  مشغله ی زیادی که داشته هماهنگی وتماسی که باایشان داشتم به گرمی وصف ناپذیری همکاران را پذیرفت همجنین ازسرکارخانم احمدی جناب امینی عزیز وجناب جمشیدی گرانقدر وجناب حسینیان عزیز که همگی با جملات ونظرات عالی پیام رسان همکاران بودند

تشکر ویژه ازهمکار فرهیخته جناب جمشیدی به لحاظ قبول زحمت عکس  

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 62 بازدید